TERMS & CONDITIONS

Wilms & Co B.V. IS DUTCH AND HOLDS TO THE FOLLOWING TERMS & CONDITIONS (ALGEMENE VOORWAARDEN).

Van: Wilms & Co B.V. Hof van Delftlaan 13, Delft, Nederland. KVK (Kamer van Koophandel) nummer: 73411973 en BTW nummer: NL859523469B01, hierna te noemen: Wilms & Co.

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Wilms & Co: de gebruiker van de algemene voorwaarden;ook wel leverancier genoemd. Afnemer: de wederpartij van Wilms & Co, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Wilms & Co en afnemer.

Algemeen
Artikel 1
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Wilms & Co en afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Wilms & Co, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. In geval van leemtes gelden deze algemene voorwaarden ter aanvulling.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wilms & Co en afnemers zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht wordt genomen.

Offerte en offertekosten
Artikel 2
1. Aan het doen van een beknopt voorstel voor een bijdrage en aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Dit gesprek heeft een maximale duur van twee uur, tenzij anders is overeengekomen.
2. Indien het om een uitgewerkt voorstel gaat, dat kenmerken van een werkplan bevat, indien voor het maken van een offerte een promotieplan, projectplan opgesteld moet worden of indien de offerte anderszins meer dan twee uur werk vraagt, dan kan Wilms & Co deze werkzaamheden in kosten brengen bij de afnemer, conform uurtarief dat Wilms & Co normaliter voor opdrachten rekent.
3. Indien een oriënterend gesprek overgaat in een werkbespreking dan kan Wilms & Co deze uren in rekening brengen bij afnemer. Die overgang dient gemeld te worden.
4. Stelt de afnemer prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het gebruikelijke door Wilms & Co in rekening te brengen uurtarief.
5. De ideeën en de toelichting daarop, die in de offerte of het voorstel voor een bijdrage zijn vervat blijven eigendom van Wilms & Co. Indien deze ideeën uit de offerte/ het voorstel door de afnemer toch gebruikt gaan worden, dan is Wilms & Co gerechtigd om 50% van de waarde van het geoffreerde tarief in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
6. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor tien dagen. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. De offerte in competitie geldt tot een beslissing in competitie wordt genomen, maar niet langer dan twee maanden.

Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 3
1. Wilms & Co zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Wilms & Co het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wilms & Co aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wilms & Co worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wilms & Co zijn verstrekt, heeft Wilms & Co het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Wilms & Co aan de afnemer in rekening te brengen.
4. Wilms & Co is niet aansprakelijk voor schade, in welke hoedanigheid dan ook, indien Wilms & Co is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Wilms & Co kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Wilms & Co de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door afnemer of door Wilms & Co ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van afnemer of een door afnemer aangewezen locatie, draagt afnemer zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten en wel voor eigen rekening van afnemer.

Kostensoorten
Artikel 4
1. In de offerte, de opdrachtbevestiging en de factuur wordt onderscheid gemaakt tussen honorariumkosten, reiskosten, verblijfskosten, directe bureaukosten, andere materiele kosten en kosten van derden.

Levering
Artikel 5
1. Zolang de opdracht niet naar tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel betaald is, blijven alle rechten bij Wilms & Co.
2. Indien als gevolg van omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Wilms & Co niet verplicht de werkzaamheden te voltooien. Wilms & Co heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht. Deze schadevergoeding zal minimaal 10% van de totaalfactuur bedragen, waarbij schatting hiervan door Wilms & Co bindend is. Wilms & Co zal in een dergelijk geval tekst en uitleg geven.

Vrijwaring
Artikel 6
1. De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en diensten. Hij vrijwaart Wilms & Co voor onjuistheden, onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van Wilms & Co.
2. De afnemer vrijwaart Wilms & Co van iedere aansprakelijkheid ten gevolge van weglatingen, toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal. Hij vrijwaart Wilms & Co ook van aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te late publicatie indien over het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt.
3. Wilms & Co is slechts aansprakelijk te stellen tot een bedrag waarop zijn beroeps- en/of aansprakelijkheidsverzekering maximaal uitkeert.

Overmacht
Artikel 7
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Wilms & Co geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
3. Wilms & Co heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Wilms & Co zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover Wilms & Co ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wilms & Co gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Geheimhouding
Artikel 8
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Wilms & Co gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Wilms & Co zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Wilms & Co niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. Schaadt een der partijen haar geheimhoudingsplicht, dan is zij schadeplichtig.

Anti-corruptie en belangenverstrengeling
Artikel 9
1. Wilms & Co duldt op geen enkele wijze corruptie en pogingen daartoe, in welke vorm dan ook. Hiervoor geldt een zero-tolerance beleid.
2. Registratie en aangifte zal geschieden indien sprake is of een vermoeden bestaat van onoorbare praktijken zoals en niet gelimiteerd tot: omkoping, informele c.q. ongeregistreerde of niet te traceren (gedeeltelijke) betaling, betaling die overschrijdt wat gefactureerd is, voordeel van kennis deling, gedwongen tegenprestaties.
3. In geval er van een mogelijke en te voorziene belangenverstrengeling sprake kan zijn zal Wilms & Co te allen tijde transparantie betichten richting alle partijen, ook al leidt tot beeindiging van een samenwerking of contract.

Betaling
Artikel 10
1. Voor aanvang van de opdracht maken Wilms & Co en afnemer afspraken over de betalingstermijnen. Afhankelijk van de duur van de opdracht, ontvangt Wilms & Co een overeengekomen percentage van het totale overeengekomen factuurbedrag, van de afnemer bij opdrachtverstrekking.
2. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde werk.
3. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum (tenzij daar in overleg van wordt afgeweken, dit dient dan door de afnemer schriftelijk te worden aangevraagd en indien Wilms & Co hiermee akkoord gaat te worden vastgelegd tussen Wilms & Co en afnemer).
4. Het factuurbedrag kan door Wilms & Co bij te late betaling verhoogd worden met 2% kredietbeperkingstoeslag.
5. Bij betalingen langer dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is.
6. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het Wilms & Co vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen.
7. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,-, alles exclusief verschuldigde belastingen.
8. In geval van naheffing van loonheffingen, hetzij bij opdrachtgever hetzij bij opdrachtnemer, zal de ene partij de andere partij binnen één week na ontvangst van de betreffende aanslag middels een aangetekende brief informeren, opdat beide partijen hun financiële belang bij het indienen van een bezwaarschrift zoveel mogelijk kunnen borgen. Zij zullen hun handelwijze in dat verband zoveel mogelijk onderling afstemmen. Indien een van de partijen deze meldingsplicht verzaakt en derhalve de bezwaartermijn verstreken is, zal de financiële derving van naheffing, eventuele bijkomende administratie- en juridische kosten en boetes verhaald worden.

Geschillen
Artikel 11
1. De rechter in de vestigingsplaats van Wilms & Co is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Wilms & Co het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Responsibility & Ethics
Artikel 12
1. In handelen streeft Wilms & Co ernaar om in alle redelijkheid bewust om te gaan met mogelijke impact op milieu en samenleving, kiezend voor alternatief en duurzaam vervoer en materiaal waar mogelijk.
2. Ethisch handelen en veiligheid, zowel fysiek als mentaal, is voor Wilms & Co een essentiele voorwaarde om leveringen te accepteren én om deze te geven.

Privacy
Artikel 13
Wilms & Co heeft een (Engelstalige) privacyverklaring voor de website www.jaapwilms.com opgenomen, te vinden onder de Privacy Policy. Indien enige gelden de bepalingen zoals hieronder beschreven in de Nederlandstalige Algemene Voorwaarden, artikel 11.

Aan Wilms & Co verstrekte NAW(+)-gegevens die zijn verkregen door (in het verleden) persoonlijke contacten die hebben plaatsgevonden en/of informatie-aanvragen voor diensten die door Wilms & Co worden aangeboden via enig kanaal worden opgenomen en bewaard. Wilms & Co zet deze gegevens in om informatie te verstrekken over producten of diensten van opdrachtgevers. Wilms & Co verstrekt gegevens nooit aan derden. Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) gebruiken wij deze gegevens voor de juiste verzending van eventuele publicaties via onze kanalen én om personen op de hoogte te houden van ander(e) interessant(e) nieuws/aanbiedingen. Om informatie te verstrekken kijkt Wilms & Co of de boodschap interessant is voor de ontvanger. Alleen dan zal zij informatie toesturen. Wilms & Co bewaakt nauwkeurig en selectief het gebruik van de gegevens. Indien de geadresseerde informatie niet meer wilt ontvangen of zijn/haar data wil verwijderen, kan hij/zij zich hiervoor te allen tijde afmelden door het sturen van een email naar jaap@jaapwilms.com.